Thomas Anker Carlsen
Webudvikler CV
Mobil: 5354 4711
TAnker@TACarlsen.dk
Dalgas Boulevard 1, 206
2000 Frederiksberg

Browserbetvinger

Jeg er indendørsmester i god gammeldaws HTML, CSS og Javascript med PHP og SQL på serveren. Mit speciale er enkle bruger-interfaces - intuitive men hjælpsomme. Effektive og bruger-konfigurérbare. Hvis ikke opgaven skriger på noget andet, foreslår jeg en responsiv single-page-løsning, som automatisk tilpasser sig brugerens skærm og søger at undgå scrollbarer.

25 års erfaring

Jeg har udviklet mange typer, men har mest erfaring med (dyre) applikations-agtige sites: Værktøjer / arbejdspladser som brugerne skal leve med i mange timer hver dag.. Mest til “Det Offentlige”, men også enkelte store kommercielle: CMS, portaler, styrings- og planlægnings-værktøjer og masser af søgninger.

Passion: Effektive, intuitive skærmbilleder

Arkitekt

Jeg elsker designfasen af et nyt projekt. At afdække muligheder og forudse problemer sammen med kunden. At bidrage til processen med mine evner og erfaringer, og samtidig lære alt om et nyt område.
Illustration: Eiffeltårnet håndtegnet Illustration: Eiffeltårnet færdigbygget
Jeg kan holde koncentrationen længe, er nysgerrig og god til at spørge og lytte: Erkendelsen af kulturen, en henkastet bemærkning kan antyde, kan ofte være lige så vigtig for en løsnings success, som opfyldelsen af specifikke krav.
- Udvikling er både fornuft og følelse, kunst og disciplin.

Bessermacher

Interfaces er aldrig færdige. De kan altid og bør løbende forbedres.
Jeg elsker ikke, men er ikke desto mindre god til, at analysere ældre eller på anden måde lidende systemer: Finde ud af hvad der er galt, og hvordan det lettest kan udbedres.
Illustration: Nøgent væltet træ Illustration: Sundt levende træ

Er et system ikke decideret i stykker, men blot bøvlet eller dumt, har jeg ofte haft success med Prototyping. Det kan være en effektiv metode til modernisering. Men egner sig selvfølgelig til alle typer af systemer - eller kunder..

Browser wrestler

A master of the ancient art of HTML, CSS and Javascript with PHP and SQL on the server. My specialty is simple user interfaces in front of advanced functionality - intuitive yet helpful. Efficient and configurable. Unless the task screems otherwise, I'll suggest a responsiv single-page solution, that fills the entire window while seeking to avoid scroll-bars.

25 years of experience

I've created many kinds, but have most experience with (expensive) application-like websites. Tools or entire workplaces - that users have to live with for many hours every day.. Mostly for the public sector, but also a few commercial: CMS, portals, planning- and management-systems and lots of searches.

Passion: Efficient, intuitive screens

Architect

I love the initial design phase of a new development project. Uncovering possibilities and potential risks with the client. Contributing my skills and experiences, and in the process learning everything about a new field.
Illustration: Eiffel Tower sketch Illustration: Eiffel Tower built
I'm creative, curious and a good listener: Often, understanding the culture hinted at by a casual remark, can be as important to the success of a solution, as meeting stated requirements. Delvelopment is both sense and sensibility, art and discipline.

Bessermacher

Interface are never done. They can always be improved.
I don't love, but am fairly good at analyzing older or broken systems: Finding out what's wrong - and how it can most easily be fixed.
Illustration: Withered fallen tree Illustration: Healthy living tree

If an interface isn't directly broken, but only impractical or inefficient, I've often had success using Prototyping. This can be a great way to modernize an older system. But, of course, this approach isn't suitable for all kinds of systems - or clients..

iT Jobs

1985 - 1994 Limes System Programmør

Total-systemer til virksomheder: Produktion, lager, ordre, fakturering og fragt. Skat, moms, told, økonomi- og lønsystem. Og, som om dét ikke var nok, administration af medlemmer og frivillige i Danmarks 3 største foreninger plus en håndfuld små fagforeninger.
Først i Pascal på Texas HW, senere i C på NCR (Unix).

1995 - 1996 Panum Instituttet Supporter

Software support. Research og rådgivning ved indkøb af hardware (før Google). Oprettelse og vedligeholdelse af en ret primitiv "hjemmeside". Hjælp til publicering af div. dokumenter på proto-intranet.
Ikke rigtig mig, men meget sjovt: Ph.d'er er spændende!
Samme kunder og kolleger, skiftende ejerforhold

1997 - 2000 GE CITS Udvikler

Lotus Notes og Domino
Udvikling for en stribe kommuner. Dokument-databaser, publicering, kalendere, mødestyring, søgning..

2000 - 2001 Probellus Udvikler

Lotus Notes og Domino
Portaler med flere indgange til samme info. Integration til GIS, løn og HR-services.

2001 - 2009 Convergens Udvikler

Lotus Notes og Domino
Overvejende websites - store og små. Extra- og intranet portaler. Integrationsopgaver i forbindelse med Convergens' primære produkt Profile: Java-servlets, metadata. Avanceret søgning baseret på Ankiro og sågar Google-hardware(!)

iT Jobs

1985 - 1994 Limes System Programmer

Total-business-solutions for: Production, stock, order, invoice, freight, Tax, VAT, Customs, ERP and payroll! And, as if that wasn't enough, member- and volunteer administration for DK's 3 largest associations plus a handful of trade unions.
Initially Pascal on Texas minis, later C on NCR (Unix).

1995 - 1996 Panum Institute Supporter

Software support. Advisory and research on hardware acquisition (pre-Google remember). Creating and maintaining a static homepage, and help with publishing on proto-intranet.
Not really my thing, but good fun anyway..
- Medical Ph.D's are exciting company!
Same clients and colleagues, developing ownership

1998 - 2000 GE CITS Developer

Lotus Notes and Domino
Development for municipalities. Document-databases, publication, callendars, search.

2000 - 2001 Probellus Developer

Lotus Notes and Domino
Portals with multiple paths to the same info. Intergration with GIS-, wage- and HR-systems.

2001 - 2009 Convergens Developer

Lotus Notes and Domino
Mainly websites - Big and small. Extra- and intranet portals. Integration tasks in relation to Convergens' primary pro produkt Profile: Java-servlets, metadata. Advanced search based on Ankiro and even Google-hardware(!)

Selvstændig

2009 - 2013 Selvstændig Webudvikler

PHP, MySQL, jQuery(Ui) med Ajax og JSON
Dagfordag.dk
Et kolossalt gruppe-kalendersystem med meget avanceret adgangskontrol, fantastisk detaljeret styling, ubegrænsede metadata, 3 forskellige søgninger med hver sine styrker, automagisk ord-deling og integration til Google Maps og Youtube. Abonnementsbaseret med asynkron Paypal betaling.
Problemet er, at organisationer, som har brug for så avanceret et kalendersystem, er meget utilbøjelige til, at lægge deres data i hænderne på et en-mands firma...

2014 - I dag Ledig Fattig men flittig

Mindre systemer må være vejen frem:
 • Krydster.dk
  Krydsord. Både normale og som kampsport.
  Første seriøse forsøg med både mus- og touch-klienter i samme kode. (Spinoff: Wordfeud snyder)
 • Boook.dk
  Bookingsystem til frisør-saloner, tandlæge-klinikker osv. Meget fleksibelt, lynhurtigt, integrérbart og med mange tidsbesparende features. Multi-produkt "pakker" og special price for you.
 • iPAS.dk
  Personalesystem i samarbejde med en børnehave, men kunne også gøre nytte andre steder.. Med stort fokus på at lette arbejdet med vikarer. Vagtplan, normtid, åben ferie-planlægning og -regnskab, lette dokumenterede ændringer ved sygdom. Fraværs- og overtidsregnskab. Søgbart medarbejder-forum.
 • Effektstyring.nu (WebApp)
  Pædagoger i børneinstitutioner arbejder faktisk. Og, ligesom alle andre, bør de blive bedre og bedre til det med tiden. Mit system gør det muligt at måle "produktiviteten", holde øje med, både enkelte børns, og dem alle statistisk, for derved at oparbejde evidens som grundlag for den fortløbende metodeudvikling.
  - Og dokumentere dette overfor kommuner og forældre.

Independant

2009 - 2013 Independent Developer

PHP, MySQL, jQuery(Ui) with Ajax and JSON
Development of Dagfordag.dk
An overly ambitious group-calendar. With CK-Editor, advanced styling, finegrained access-control, groups-in-groups and circles of external contacts. 3 different fulltext searches, auto-hyphenation, unlimited metadata. Subscriptionbased with complete asynchronous PayPal payment.
The problem is, that organizations in need of a callendar system this advanced, aren't very likely to lay their life in the hands of a company as small and vulnerable as me...

2014 - Present day Unemployed But working

Smaller systems must be the way forward:
 • Krydster.dk
  Crossword puzzles, regular and duel-style. My first earnest attemnpt at catering to mouse AND touch clients with the same code.
  - Spinoff: Wordfeud cheater (Danish only for now)
 • Boook.dk
  A bookingsystem for hair-salons, dentists and so forth..
  Very flexible and integrable with many timesaving features. Product packages and special price for you.
 • Ipas.dk
  A staff management system. In colaboration with a kindergarten, but applicaple by others. Big focus on temps and rosters that change frequently. Time management, absenteeism / overtime. Open holiday planing and accounting and a nice searchable forum too.
 • Effektstyring.nu (WebApp)
  Pedagogues working in child-care institutions do actually work. And, just like the rest of us, they should get better at it, as times goes by.
  My system makes it possible to measure "productivity", and keep an eye on the development of, both individual children and all of them statistically, providing evidence for the continued development of methods.
  - And document this to municipalities and parrents.

Resultater

H:S - Hovedstadens Sygehusfællesskab

VIP: Vejledninger, Instrukser og Procedurer
"Kvalitetshåndbog" til hospitalerne omfattende absolut alle processer, fra rengøring til hjertetransplantationer. Et livsvigtigt system med højt aktivitetsniveau både af forfattere og læsere. Og en central komponent i både akkrediteringen og det stakkels EPJ-projekt.
Utilsigtede hændelser
System til (evt. anonym) anmeldelse og registrering af fejl og uheld, dels internt på hospitalerne, dels under overdragelsen af ansvaret mellem hospital og primærsektor. Plus efterfølgende evaluering: Notificering af og diskussion blandt sikkerheds- og kvalitetsfolk samt evt. eskalering.
Formular værktøj
System hvormed ikke-IT-kyndige kan oprette og drive mindre browser-applikationer. Et fantastisk fleksibelt Ui/UX system, men ikke verdens bedste forretning for IT-leverandøren..
Intranetplatform
Til Sct. Hans, Amager, Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler: 4 separate (forskellige) intranets baseret på den samme håndfuld database-templates.

Plus en central hub med fælles systemer (F.eks: VIP og UPS) samt global søgning.

Rigshospitalets Apotek: Medicinbestilling

Erstatning af det meget gamle papir-blanket-baserede system. Udveksling mellem "mit" browser-system og apotekets interne produktionssystem. Hurtigt til det akutte. Rationel opfyldning af decentrale "satellitter". Autorisation til sikring af det gade-salgbare..

Undervisningsministeriet: Extranet

Sammenbinding af en lang række (komplet forskellige) intranets i ministeriet, departementer, styrelser og institutioner. Som gør det muligt at dele vigtige nyheder og sprede ministeriets beslutninger og holdninger til aktuelle emner.

Gribskov kommune: Intranet og Gribskov.dk

Før, under og efter kommunalreformen 2005.

En stribe "Notes-templates" til diverse møde- og dokumentdatabaser, som alle dels fungerer stand-alone, i Notes-klienten og som mini-websites, dels leverer skytset til de 2 store portaler: Intranettet og kommunens hjemmeside. Samling af administrativ information, de politiske udvalgs beslutninger og eksterne bidragsydere, såsom job-databaser og Borger.dk. Det hele søgbart via Ankiro søgemaskinen.

Er netop erstattet af noget nyt - 7 år efter jeg stoppede :(

Odense Kommune:
Google Search Appliance

Metadata Generator: præ-kategorisering
En "hook" i (maven på!) Domino Serveren som, regelstyret, udtrækker og/eller genererer metadata når dokumenter gemmes, og samler disse i én central container (bruges også i andre sammenhænge).

Søgeside: (Langhåret XSLT)
Håndtering af login: Så en bruger kun kan finde det hun har lovlig adgang til!
Afgrænsning / fokuséring: Forvaltning, periode, sags-type, dokument-type, sag, CPR..

Resultatliste: (Mere XSLT)
Dels, selvfølgelig, links til de fundne dokumenter (åbnes i Lotus Notes), men også intelligente links, som lader brugeren "grave sig ned" i data: F.eks. kronologisk liste af alle dokumenter vedrørende en hel familie..


Et stort projekt som også involverede indiske udviklere (GSA/Lotus-Connector) Som dog endte lykkeligt: Et uhyre stærkt værktøj til kommunens medarbejdere!

Results

H:S - "Copenhagen Hospital Corporation"
Mostly intranet = No links

VIP: Guidelines, Instructions and Procedures
A "Quality Handbook" for the hospitals on all processes from hygiene to heart transplants. A vitally important system with high activity level from both authors and readers. And a central component both in the accreditation and the poor EPJ-project.
Adverse Events
System for repporting/registration of "mishaps" and subsequent evaluation: Notification of, and discussion among quality- and security people and possibly escalation.
Forms tool
System with which non-IT-savy people can create and maintain relatively simple browser-apps. Fantastically flexible Ui/UX-system, but not the best (business) idea for the IT-company..
Intranetplatform
For Sct. Hans, Amager, Frederiksberg and Bispebjerg hospitals: 4 separate and different intranets based on the same handfull of Notes db templates.

Plus the central replicating hub with commmon/joint systems (eg. VIP and AE) and the global search facility.

Rigshospitalet Pharmacy: Ordering system

Replacement of an age old paper-based system (with errors in every 3rd transaction). Exchange between "my" browser-system and the pharmacys production system.

Ministry of Education: Extranet

Connecting the (wildly different) intranets of the ministry and external agencies and departments. Allowing big-whigs to push (media) important content.

Gribskov Municipality: Intranet and Gribskov.dk

Before, during and after the 2005 Structural Reform.
Lots of meeting- and documentation-databases, that simultaneously function stand-alone, both in the Notes Client and as mini-website, AND supply the content for the 2 massive portals: The Intranet and the website. Combining administrative information with the decisions og the political councils and committees. Plus contributions from external partners, such as job-databases and Borger.dk. And making everything searchable through the Ankiro search engine.

Odense Municipality:
Google Search Appliance

Metadata Engine: Document enrichment in-the-fly.
A "hook" inside(!) the Domino server that, rule based, extracts and/or generates metadata as documents are being saved, gathering them in a central container (used in other contexts too).

Search form: (Longhaired XSLT)
Handling login (users may only find documents they are allowed to read) and delimiting / focussing the search: Area, periode, case- / domument-type, iDs, subject matter..

Search result: (More XSLT)
Links, of course, to the found documents/attachments (open in the Notes client), but also intelligent links, allowing the user to drill down into the data: eg. cronologically listing all documents relating to an entire family..


A huge project involving struggle with Indian developers (Lotus to GSA Connector) That turned out well in the end: A very strong search tool for the Odense Overlords : )

Er der noget galt ?
Is something wrong?

Formålet med dette site er jo, at skaffe mig et godt job - Så hvis du finder en fejl, eller ser noget, som får dig til at rynke på næsen, vil jeg selvfølgelig meget gerne høre om det.
The purpose of this site, of course, is to land me a good job - so if you spot an error or see something that makes you frown, I would love to hear about it.

Har du et job til mig ?
Do you have a job for me ?

Eller kender du nogen jeg burde kontakte angående et job, en opgave eller et problem omkring et website eller intranet, så hold dig ikke tilbage - Jeg elsker at løse problemer : )
Or do you know of someone I should contact about a job, a project or a problem about a website, please don't hold back. - I love solving problems : )

 5354 4711


TAnker@TACarlsen.dk

Dalgas Boulevard 1:206
 2000 Frederiksberg